Echt en oprecht

Respect, aandacht en waardering. We zijn allemaal echte mensen!

We streven naar gelijke kansen voor iedereen bij Echtemensen.com en naar een omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Dit geldt voor zowel onze klanten als onze modellen.

We erkennen en waarderen het belang van diversiteit binnen onze organisatie. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie. We streven ernaar om op een eerlijke en integere manier te werken, met respect voor elkaar en degenen met wie we zakendoen. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Als we discriminerend of seksistisch gedrag zien, moeten we daar iets tegen ondernemen.

We willen dat iedereen zich in staat voelt om eventuele zorgen naar voren te brengen. Intimidatie binnen de werkomgeving van welke aard dan ook is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd. Wij verwachten dat de opdrachtgever en / of het model de waardigheid van elke persoon respecteert , niemand uitsluit en geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maakt en gedragingen stelt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

Het is belangrijk dat je de vrijheid voelt om grensoverschrijdend gedrag te melden. Je kunt daarom te allen tijde contact met ons opnemen.

Wij zijn er voor jou. Wie je ook bent.