Inschrijving

  Algemene gegevens
 • In geval van
 • Alleen in te vullen indien jonger dan 18 jaar

 • Uiterlijk
 • Hier kan je meerdere foto’s toevoegen die ook op jouw profiel komen te staan. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar kwalitatief goede foto’s van jezelf.
 • Afsluitend
 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) de website: www.echtemensen.com; b) deelnemer: degene die zich als model inschrijft op de website; c) opdrachtgever: degene die deelnemers uitnodigt om als model te fungeren; d) partijen: Echtemensen.com, deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk; e) Echtemensen.com: de exploitant van de website, zijnde een handelsnaam van Crossmedia Communicatiegroep B.V., gevestigd aan de Nieuweburen 12 (8442 CT) Heerenveen; f) Beeldmateriaal: al het, al dan niet via de opdrachtgever, geproduceerde beeld, waaronder – maar niet beperkt tot – foto’s, film- en/of videomateriaal.

  2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Echtemensen.com, daaronder begrepen de inschrijving/ gebruikmaking van de website, en op alle tussen Echtemensen.com en opdrachtgevers en/of deelnemers gesloten overeenkomsten deze algemene voorwaarden.

  3. De website

  3.1 De website biedt de mogelijkheid aan opdrachtgevers via de website deelnemers te selecteren en te werven. De website biedt op die wijze aan de deelnemers de mogelijkheid in contact te treden met opdrachtgevers. 3.2 Het risico van deelname aan de website ligt volledig bij deelnemers en opdrachtgevers. 3.3 Echtemensen.com doet er alles aan om de betrouwbaarheid van de deelnemers en opdrachtgevers te controleren. Dit neemt echter niet weg dat Echtemensen.com niet kan instaan voor de oprechtheid en betrouwbaarheid van de deelnemers en opdrachtgevers. Echtemensen.com is uit dien hoofde noch door een opdrachtgever noch door een deelnemer aansprakelijk te stellen voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 3.4 Echtemensen.com spant zich zoveel mogelijk in om de website foutloos en continu te laten functioneren. Desondanks kan Echtemensen.com een optimaal functioneren van de website niet garanderen en is zij uit dien hoofde ook niet aansprakelijk jegens opdrachtgever en/of deelnemer. Echtemensen.com kan verder op geen enkele wijze noch aan deelnemers noch aan opdrachtgevers opdrachten/ werkzaamheden garanderen bij inschrijving c.q. gebruik van de website. 3.5 Het staat Echtemensen.com vrij om haar niet welgevallige informatie van de website te verwijderen.

  4. Privacybescherming

  Echtemensen.com spant zich in alle persoonsgegevens van deelnemers te verwerken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens van de deelnemers die te vinden zijn op de website worden opgenomen in een centraal bestand van Echtemensen.com. De deelnemers geven aan Echtemensen.com bij voorbaat uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken om opdrachten/werkzaamheden af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te informeren. De deelnemers geven in dit verband aan Echtemensen.com toestemming om de noodzakelijke gegevens middels alle vormen van media onder de aandacht te brengen van opdrachtgever. Deze toestemming eindigt pas op het moment dat een deelnemer is uitgeschreven. Echtemensen.com spant zich in dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn.

  5. Intellectuele eigendomsrechten

  5.1 Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteurs- en portretrechten (persoonlijkheidsrechten daarbij inbegrepen), databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.echtemensen.com en of de geleverde opdrachten/werkzaamheden van deelnemers. 5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom berusten in beginsel uitsluitend bij Echtemensen.com. 5.3 Het is niet toegestaan op de website en/of de deelnemers aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Echtemensen.com. 5.4 Echtemensen.com behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit. 5.5 Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Echtemensen.com, niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Echtemensen.com en de door haar ingeschakelde derden/ deelnemer(s) op film, video, foto dan wel enige andere (toekomstige) beelddrager vast te leggen. 5.6 Bij Opdrachten voor de volgende doeleinden: brochures, redactionele stukken, advertenties in dag-, week-, of kwartaalbladen, internetgebruik (websites, banners en online nieuwsbrieven), verkrijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de een vooraf overeengekomen periode binnen Nederland, het materiaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in vooraf aangegeven media. De overeengekomen periode gaat in op de datum van de eerste publicatie. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens Echtemensen.com voor wat betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst en/of toestemming met Echtemensen.com aan te gaan. 5.7 Bij opdrachten voor billboards, vrachtwagenreclames, abri’s, winkelposters/materiaal, commercials, bedrijfsfilms, videoclips, gebruik in buitenland en niet nader omschreven opdrachten geldt dat opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met Echtemensen.com dient aan te gaan. 5.8 Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldingsplicht aan Echtemensen.com in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij deelnemer en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door Echtemensen.com. 5.9 Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens Echtemensen.com heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. 5.10 Bij aanmelding geeft deelnemer aan Echtemensen.com het recht om van betreffend beeldmateriaal en persoonsgegevens gebruik te maken in de meest brede zin des woords, onder andere door dit beeldmateriaal ter beschikking te stellen van derden waaronder mogelijke opdrachtgevers en door dit beeldmateriaal via de website en andere media onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers. Echtemensen.com behoudt dit recht gedurende de tijd dat de deelnemer op de website c.q. bij Echtemensen.com staat ingeschreven. Bij aanmelding op de website van Echtemensen.com levert de deelnemer exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking bij voorbaat aan Echtemensen.com het recht alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en portretrechten, waar ook ter wereld die mogelijk komen te rusten op, zullen vervat zijn in of zullen voortvloeien uit het nog tot stand te brengen Werk, in het bijzonder maar niet beperkt tot de verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten, ongeacht het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van deze akte reeds bekend is. Echtemensen.com aanvaardt deze levering van intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat. 5.11 De deelnemer verklaart dat hij/zij de opdrachtgever en Echtemensen.com (of haar rechtsopvolger) vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger. 5.12 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 200,- per dag, gebeurtenis en/of per opname verschuldigd, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking en onverminderd het recht van Echtemensen.com om de daadwerkelijk door de schending geleden schade vergoed te krijgen.

  6. Regels voor kinderen en jongeren bij arbeid

  In Nederland bestaan regels voor kinderen die willen werken. Dit is in de wet geregeld zodat kinderen nooit teveel en te zwaar werk verrichten. Als een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan een musical, tv-programma, modeshow of opdracht als model (fotoshoot e.d.) moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de contacten met de Arbeidsinspectie en zorgt voor de toestemming en ontheffing. Daarnaast dient opdrachtgever zich ervan te vergewissen dat de deelnemer zorgt voor de verplichte begeleiding. Ten aanzien van opdrachten die worden verleend aan jongeren tot 18 jaar gelden ook bepaalde (beperkende) voorwaarden. Echtemensen.com kan door opdrachtgever of deelnemer niet verantwoordelijk worden geacht en/of aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig voldoen aan de gestelde wettelijke eisen, behalve in geval van grove schuld of opzet zijdens Echtemensen.com.

  7. Boekingen

  7.1 De door zowel Echtemensen.com, deelnemer en opdrachtgever ondertekende boekingsovereenkomst is bindend. De deelnemer verbindt zich tot het verlenen van de overeengekomen diensten op de overeengekomen data. Opdrachtgever verbindt zich op de overeengekomen data de opdracht af te nemen. 7.2 Voor annulering door opdrachtgever, na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, voor de aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium te vermeerderen met de administratiekosten met een minimum van € 80,00 verschuldigd. Voor annulering van de opdrachtgever binnen 24 uur is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd. 7.3 Indien opdrachtgever bij zijn boeking schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het goed weer is dan geldt in geval van slecht weer terzake van het door opdrachtgever verschuldigde honorarium: bij de eerste annulering: geen honorarium verschuldigd, bij de tweede annulering 50% van het overeengekomen honorarium en bij de derde annulering 80% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten verschuldigd.

  8. Belasting

  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze verwerken van vergoedingen in hun aangifte inkomstenbelasting en zullen derhalve zelf voor afdracht van verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. Echtemensen.com geeft de vergoedingen jaarlijks door aan de Belastingdienst.

  9. Tarieven

  9.1 Alle tarieven worden door Echtmensen.com al dan niet in overleg met deelnemer bindend vastgesteld in de boekingsovereenkomst. 9.2 Het dagtarief is verschuldigd vanaf boekingen tot maximaal 8 werkuren tussen 8.00 uur en 24.00 uur. Voor werkzaamheden na 24.00 uur en/of voor 08.00 uur is een overwerktarief verschuldigd, dat minimaal 200% van het overeengekomen uurtarief bedraagt. Onder een dagdeel wordt verstaan 4 aaneengesloten uren die in ieder geval vallen tussen 08.00 uur en 24.00 uur. Voor boekingen van 1 uur wordt een minimale toeslag van € 40,00 in rekening gebracht. Delen van een uur worden altijd afgerond naar een heel uur. 9.3 Opdrachtgever is de reiskosten verschuldigd, berekend op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer danwel een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto op basis van het geldende ANWB tarief, vanaf woonplaats tot werkplek. Deze reiskosten zullen door Echtemensen.com aan opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden dient opdrachtgever de volledige reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen. Voor modellen tot 16 jaar is opdrachtgever tevens reiskosten voor een begeleider verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door Echtemensen.com gehanteerde tarieven exclusief bureaucommissies, BTW, reiskosten en alle eventuele overige bijkomende kosten.

  10. Betalingen en incassokosten

  10.1 Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is opdrachtgever wettelijke rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Echtemensen.com, waarbij gedeelten van een maand worden berekend tot een volle maand. Alsdan vervallen tevens alle (beeld)rechten en mogen die niet meer door opdrachtgever worden gebruikt. 10.2 Alle kosten die door Echtemensen.com danwel door deelnemer worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere informatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarbij Echtemensen.com danwel de door haar gemachtigde vertegenwoordiging, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten.

  11. Benadering deelnemers buiten de website en/of Echtemensen.com

  Het is opdrachtgever danwel deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming of medeweten van Echtemensen.com, na éénmaal door haar via de website met elkaar in contact te zijn gebracht elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is opdrachtgever tweemaal het bedrag aan Echtemensen.com verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten via Echtemensen.com waren gesloten.

  12. Aansprakelijkheid

  12.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de deelnemers zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Wordt deze verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de deelnemers en/of derden dientengevolge lijdt/lijden. 12.2 Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de deelnemer(s) en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de deelnemer(s) en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van Echtemensen.com zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen. 12.3 Indien de deelnemer ten gevolge van het niet nakomen van de voornoemde verplichting in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Tenzij door opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer is te wijten. Opdrachtgever vrijwaart Echtemensen.com te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. 12.4 De opdrachtgever vrijwaart Echtemensen.com voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de deelnemers ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens deelnemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Echtemensen.com. 12.5 Echtemensen.com is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Echtemensen.com of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van deelnemer(s) en/of door deze ingeschakelde derden. Echtemensen.com is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. Echtemensen.com is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Echtemensen.com of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdrachtmateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtmateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder Echtemensen.com bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever. 12.6 Opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, ervan te vergewissen dat de deelnemer(s) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. Echtemensen.com aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de deelnemer(s) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan. 12.7 Echtemensen.com is noch jegens deelnemers, noch jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in afmetingen van deelnemers. 12.8 Indien deelnemer(s) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met Echtemensen.com, dient de opdrachtgever Echtemensen.com daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Echtemensen.com te betalen de aan de deelnemer(s) verschuldigde beloningen. 12.9 Onverminderd het vorenstaande aanvaardt Echtemensen.com geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken de deelnemer(s), noch voor de juistheid van de door deze de deelnemer(s) verstrekte informatie. Echtemensen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Evenmin is Echtemensen.com aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop deelnemer(s) aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze deelnemer(s) toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van intellectuele eigendom. 12.10 Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de deelnemers kan Echtemensen.com niet aansprakelijk worden gesteld. De deelnemer(s) zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen. Voorts is Echtemensen.com niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die deelnemers hebben gedaan jegens de opdrachtgever. 12.11 Met inachtneming van hetgeen in dit artikel in zijn geheel is bepaald, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Echtemensen.com worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

  13. Wijziging van deze voorwaarden

  Echtemensen.com heeft te allen tijde het recht de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Alle bekende afnemers van de diensten van Echtemensen.com zullen door middel van toezending danwel overhandiging van de voorwaarden hiervan op de hoogte worden gesteld tenzij dit niet in redelijkheid van Echtemensen.com kan worden gevergd.

  14. Toepasselijk recht bij geschillenbeslechting

  Op de overeenkomsten met deelnemers en/of opdrachtgevers, daaronder de inschrijving op de website van Echtemensen.com begrepen, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in de statutaire vestigingsplaats van Echtemensen.com is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Echtemensen.com en de deelnemers en/of de opdrachtgevers, alsmede de geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website door deelnemers en/of opdrachtgevers.

 •